Xiaokai Wang

PhD Student in Biomedical Engineering

xiaokaiw@umich.edu

Biography

Xiaokai Wang received her B.S. degree in Biomedical Engineering from Zhejiang University, China in 2016. After that, she also received her M.S.E. degree in Biomedical Engineering from Johns Hopkins University in 2018. She is currently pursuing PhD degree in Biomedical Engineering at the University of Michigan. Her research interest is in the field of medical image analysis.